Positive Touch Massage                            Therapie

         Bewustwording door Positieve Aanraking  

Behandelingsovereenkomst. 

Als VBAG-lid behoor ik tot zorgverleners die volledig zijn opgeleid om te werken met behandelmethodes en praktijkdisciplines die vallen onder de complementaire geneeswijzen en die voldoen aan de competenties die bij het lidmaatschap behoren.
Elke VBAG-therapeut is verplicht om zich te houden conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van u en mij zijn onder meer vastgelegd in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de regelgeving van VBAG beroepsvereniging en de beroepscode van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze informaite is te vinden onder de andere kopjes op de website van Positive Touch Massage Therapie.
Als je een afspraak maakt met Positive Touch Massage Therapie dan heb je de behandelingsovereenkomst, de AVG, de Wkkgz en de huisregels gelezen en ga je hiermee akkoord.
Cliënt verklaart de vragen uit het intake(anamnese) formulier te hebben begrepen en heeft deze naar waarheid ingevuld. Tussentijdse verandering zal direct doorgegevena worden aan de therapeut.
Cliënt begrijpt dat deze therapie geen vervanging is voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose. Deze massagetherapie mag ook niet gezien worden als een medische behandeling.

Wederzijdse instemming
* De behandelingsovereenkomst geschiedt door het invullen en insturen van het intakeformulier (anamneseFormulier).
* Tijdens het intakegesprek onderteken je de behandelovereenkomst en met het ondertekenen hiervan ga je akkoord met de bovengenoemde wet- en regelgeving van Positive Touch Massage Therapie, ongeacht de locatie van de behandeling.
* Op mijn website staat onder "Informatie, staat mijn werkwijze en de dossierplicht beschreven.
* Ook bij het bespreken van het intake formulier en het maken van een vervolgafspraak is er sprake van een behandelingsovereenkomst tussen cliënt en de therapeut van Positive Touch Massage Therapie. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en de behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
* Voor de behandeling van een kind jonger dan 16 jaar ondertekenen beide ouders, verzorger(s) of voord(en) de behandeling en stemmen daarmee in met de behandeling en tot het vastleggen van gegevens in een dossier. De instemming geldt tot het moment van intrekking van het akkoord of tot het moment van beëndiging van de behandeling(en).
* De therapeut verricht geen behandeling zonder jouw instemming.
* Een afgesproken behandeltraject, behandelovereenkomst kun je op elk moment eenzijdig beëindigen.
* De therapeut zal een behandeling beëindigen of weigeren wanneer er twijfel is of verwacht wordt dat (verdere) verrichting van de behandeling onverstandig, onverantwoord of ontoereikend is.
* De therapeut zal je doorsturen naar je (huis)arts of een (collega-)therapeut als de indruk ontstat dat er andere of extra zorg nodig is.

Informatievoorziening
* Je ontvangt voorlichting over de behandeling en de te verwachten effecten tijdens en na de behandeling via het intakegesprek.
* De therapeut verplicht zich om uitgebreide informatie te verstrekken aan jou in alle fasen van de behandeling om samen tot een goede beslissing te komen over jouw behandeling.
* Je verplicht jezelf middels het intakeformulier (anamnese) relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
* Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die je voorafgaande of tijdens een behandeling aan therapeut verstrekt. Die informatie kan van belang zijn om de behandeling op een verantwoorde en veilige wijze uit te kunnen voeren.
* Je bent ook verantwoordelijk voor je eigen proces. Dit betekent dat als je vindt dat de behandeling niet helpt, je iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, jij dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor wijzigingen in je gezondheid (operatie, medicatie, klachten, blessures, allergieën, ontstekingen, psychosociale gesteldheid). Ook wijzigingen m.b.t. zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens, geef je voor aanvang van de behandeling door. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden of niet volledig verstrekken van deze informatie allen onder jouw verantwoordelijkheid.
* Zaken als het recht op wel of geen informatie te willen, omgang in het kader van privacy, toestemming voor de behandeling, het recht op een second opinion, het recht op duidelijk informaite over eventuele onderzoeken, behandelingen en gezondheidstoestand, inzagerecht van het eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van cliënten als zij niet zelf kunnen beslissen, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en VBAG. 
* Volgens de wet WGBO mogen nabestaanden het dossier van de overledene nzien.

Betaling en declaratie
* Je dient jezelf vooraf goed op de hoogte te stellen bij de eigen zorgverzekeraar over de vergoedingen van de behandeling. Bij sommige verzekeraars kom je voor vergoeding in aanmerking, mits je aanvullend verzekerd bent. Check dit eerst bij je zorgverzekeraar via "vergoedingen - alternatieve geneeswijzen-massagehterapie".
* Positive Touch Massage Therapie is opgenomen in de zorgvinder Vergelijk en kies (
https://www.vgz.nl/zorg-regelen/zorgzoeker#/zoeken).
* In de praktijk van Positive Touch Massage Therapie ligt een actuele tarievenlijst.
* Je gaat akkoord met de tariefstelling zoals deze op de website van Positive Touch Massage Therapie staat vermeld. De behandelkosten voor massagetherapie zijn vrijgesteld van btw. Je wordt geïnformeerd over tariefwijzigingen via de tariefstelling in de praktijk of op de website van Positive Touch Massage Therapie.
* In de praktijk is geen pinautomaat, de betaling wordt na afloop van een behandeling contant voldaan of in overleg via een bankoverschrijving ter plaatse met uw eigen telefoon of middels een Tikkie. 
* Je kunt een afspraak 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen of verzetten. Een niet tijdig afgezegde afspraak wordt in rekening gebracht. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Massagetherapie naast reguliere zorg
* Massagetherapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen en komt niet in plaats van een medische behandeling. In geval van een (ernstige) ziekte verzoeken wij je om een arts of specialist te raadplegen. Natuurgeneeskundige behandeling (waaronder massagetherapie) en reguliere zorg kunnen elkaar wel goed aanvullen. Daarom stel ik het op prijs als je (huis)arts, therapeut op de hoogte is van jouw klachten en de (massage)behandelingen.
* De dosering van voorgeschreven medicatie mag je nooit zonder overleg met je (huis)arts, therapeut aanpassen of stopzetten. Twijfel je hierover, in welke vorm dan ook, dan dien je contact op te nemen met je (huis)arts, therapeut.
* Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen tijdens en/of na de behandeling door onvolledige, onjuiste of niet (tijdig) verstrekte medische informatie en wijzigingen. Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je gezondheid.


Waarneming, vervanging
* Op het moment dat ik ziek ben vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt in overleg naar een andere datum/tijd verplaatst.
* In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met jouw vervanging geregeld of wordt de behandeling stopgezet.
* Indien je voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kun je deze eenzijdig beëindigen.
* Indien je tegen het advis in van mij de overeenkomst beëindigt, zal je op verzoek van mij een verklaring ondertekenen waarin je te kennen geeft dat je tegen het advies van mij in, voor eigen risico, de behandeling voortijdig hebt beëindigd.
* Ik kan de overeenkomst slechts eenzijdig onver vermelding van argumenten beëindigen, indien rederlijkerwijs, niet van mij kan worden gevergd dat ik de overeenkomst voortzet.
* Ik zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat je een overeenkomst met een andere hulpverlener hebt kunnen sluiten.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Ik ben op de hoogte van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode is een code waarin staat hoe ik moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.


Overige bepalingen
Op de overeenkomst tussen Positive Touch Massage Therapie (opdrachtnemer) en de Cliënt (opdrachtgever) is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Annelies - E.A. van Ekeren-Suijkerbuijk
Natuurgeneeskundig therapeut

VBAG Natuurgeneeskunde
VBAG Massagetherapie