Positive Touch Massage                            Therapie

         Bewustwording door Positieve Aanraking  

Privacy.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dossiervorming

* Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Bij contact met Positive Touch Massage Therapie ga je ermee akkoord dat ik bepaalde persoonsgegevens van je verwerk in het dossier. 

* Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

* Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

* Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed zijn opgenomen, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

* De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen worden gebruikt:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of bij waarneming door een collega-therapeut tijdens mijn afwezigheid. Let wel: Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens vakinhoudelijke intervisie en intercollegiale toetsing.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

* Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn toekomstige administrateur, een factuur kan opstellen.

* Je hebt het recht Positive Touch Massage Therapie te verzoeken om inzake te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

* Het dossier blijft eigendom van Positive Touch Massage Therapie, 20 jaar na afronding van jouw behandelingstraject of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd. Hiervoor kun je contact opnemen met Positive Touch Massage Therapie.
 

Persoonsgegevens die Positive Touch Massage Therapie verwerkt

* Positive Touch Massage Therapie legt alleen persoonsgegevens vast die jij bewust hebt verstrekt. Relevante gegevens 
worden verwerkt voor genoemde doeleinden maar niet langer bewaard dan nodig. 
* Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Positive Touch Massage Therapie verwerkt in het kader van de wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Geboortedatumt
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - Emailadres
  - Zorgverzekeraar 

Persoonsgegevens van Kinderen

Positive Touch Massage Therapie begrijpt het belang van de privacy van kinderen. Om die reden verzamelen wij niet bewust persoonsgegevens van kinderen zonder de vereiste goedkeuring van hun ouders. Wij kunnen vragen om uw persoonsgegevens, zoals geboortedatum, voor doeleinden van leeftijdsverificatie en om geldende leeftijdsbeperkingen te handhaven.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. De daadwerkelijke vergoeding is per polis verschillend. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
- Je naam, adres en woonplaats
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld "behandeling massagetherapie" met de daarbij behorende prestatiecode
- de kosten van het consult

Cookies of vergelijkbare technieken

Positive Touch Massage Therapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand at bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.
De cookies die Positive Touch Massage Therapie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging gegevens

Positive Touch Massage Therapie vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft Positive Touch Massage Therapie passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Deze maatregelen houden o.a. in dat wij, indien van toepassing, enkel werkzaamheden laten uitvoeren door bedrijven die zich binnen de EU bevinden en die aantoonbare beveiligingsmaatregelen hebben genomen die passen binnen de hiervoor genoemde privacyregelgeving. 

Datalekken

Positive Touch Massage Therapie heeft een meldplicht "ernstige datalekken" (binnen 72 uur na het datalek) bij het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of gezondheidsgegevens als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt.
Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Het is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte (computer)bestanden.  

Rechten

Positive Touch Massage Therapie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, naam dan contact op met Positive Touch Massage Therapie via positivetouchmassagetherapie@gmail.com.